O stowarzyszeniu

Strefa wsparcia

Cele statutowe:

  • pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom, dorosłym w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, tworzeniu więzi rodzinnej,
  • propagowanie wartości pro-rodzinnych oraz pomoc rodzinom i innym osobom w sposób systemowy i kompleksowy,
  • udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • ochrona i promocja zdrowia w tym zdrowia psychicznego,
  • prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • prowadzenie działań z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwa, turystyki, oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; upowszechniania kultury fizycznej, wychowania fizycznego, rekreacji; promocji i organizacji wolontariatu; podtrzymywania tradycji narodowej i kulturowej Polski; upowszechniania kultury, sztuki; wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych; działań na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w tym osób bez pracy lub zagrożonych jej utratą; upowszechniania i ochrony równych praw kobiet i mężczyzn; wspomagania rozwoju społeczności lokalnych; upowszechniania zasad ekologii; rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i społecznościami; rozwoju demokracji; wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne organizacji pozarządowych; rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce.